Elf Names

Elf Surnames

Elves commonly use a family name, especially among important nobles or magnates. Here are some examples:

Bladizcy
Lodomyr
Mithaelovizc
Prameny
Rozielvizc
Titanovizc
Viast
Volnyha
Yaroelvizc
Yaroelvovna

Female Elf Names

Eltha
Elthavez
Elvamercho
Ennistasi
Eufrisyn
Lizysc
Marjareth
Mirazelf
Myztazelf
Narya
Privazelfa
Pryczcava
Rycza
Vlethimira
Wyaczazelf
Yngardi

Male Elf Names

Aleg
Anderev
Boldazelf
Bovazelf
Dobrozelf
Jann
Kazmyr
Khonrath
Myzcskl
Myzsco
Othan
Privazelf
Rascyvir
Varizelf
Zvantepolba
Zymoheth
Zbanyu

Elf Names

Towerlands AdamDray